§1 DEFINICJE

 

 

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ARIA Anna Duszyńska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.

Konsument – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, dokonując zakupu Produktu.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Produkt cyfrowy – jest wszystko, co można pobrać na dysk komputera w formie książki elektronicznej (e-booki), książki audio (audiobooki), nagrania cyfrowe audio (medytacje). Ustawa o prawach konsumenta definiuje treści cyfrowe jako dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży Sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://ari-annaduszynska.pl/sklep

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 

 

 

§2 ZASADY OGÓLNE

 

 

Właścicielem sklepu jest Anna Duszyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ARIA Anna Duszyńska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. Warunkiem dokonywania sprzedaży Produktu lub Usługi przez Sprzedawcę jest zaakceptowanie przez Klienta niniejszego regulaminu. Zamówienia można składać siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

Klient może składać zamówienie bez zakładania konta.

Dla skutecznego złożenia zamówienia niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu i oświadczenie o tym, że Klient jest świadomy przetwarzania jego danych osobowych w związku z realizacją umowy sprzedaży oraz braku możliwości odstąpienia od umowy zakupu produktu cyfrowego (oznaczyć checkbox).

Link do zakupionego produktu cyfrowego, jest aktywny w trybie ciągłym, bez limitu czasowego na pobranie.

 

 

 

§3 UMOWA ZAKUPU

 

 

Zakupu może dokonać wyłącznie Użytkownik, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Klient może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu online. Użytkownik może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Produktu w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Produktu). Podane ceny są cenami brutto.

Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka” w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia "Mój koszyk".

Na stronie zamówienia, celem zrealizowania zakupu Użytkownik wypełnia formularz oraz zaznacza zapoznanie się z Warunkami umowy (oznaczenie checkbox: Zapoznałem się z warunkami umowy). W celu zatwierdzenia zakupu naciska przyciskiem „Złóż zamówienie”.

Klient zostaje przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez Przelewy24 gdzie wybiera bank, z którego rachunku bankowego dokonuje płatności za wybrany Produkt.

Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia.

Po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, zakupiony przez Użytkownika wysyłany jest wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie zakupionego Produktu cyfrowego lub informacja o terminie zrealizowania usługi.

 

 

 

§ 4 KORZYSTANIE Z PRODUKTU

 

 

Produkt stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Do prawidłowego korzystania z Produktu wystarczające jest posiadanie przez Użytkownika standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników. Ślady cyfrowe audio do odtworzenia wymagają standardowego systemu do odtwarzania plików audio (mp3, wave).

W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Produkt, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem ariannaduszynska@gmail.com.

Jeśli charakter Produktu tego wymaga Klient otrzymuje go w wersji pdf oraz edytowalnej z możliwością dostosowania do własnych potrzeb.

W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Sprzedawca dostarcza jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego Produktu. Sprzedawca nie świadczy jakiejkolwiek pomocy przy korzystaniu z Produktu. Jednak Klient może zapewnić sobie pomoc Sprzedawcy w tym zakresie w ramach odrębnego porozumienia i na warunkach ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą.

 

 

 

§5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 

Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Jeśli w toku zakupu Produktu Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą (checkbox przy formularzu zakupu).

Postanowienia dotyczące prawa do odstąpienia przez Konsumenta od umowy stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 

 

 

§6 REKLAMACJE

 

 

 

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.

Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub samego procesu zakupowego. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres mailowy Sprzedawcy, tj. ariannaduszynska@gmail.com.

Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i prawa do reklamacji przysługujące Konsumentom, stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 

 

 

§7 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 

 

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://ari-annaduszynska.pl/polityka-prywatnosci

 

 

§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

 

Konsument ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń przed stałym sądem polubownym sądzie konsumenckim przy wojewódzkich inspektoratach, o których mowa art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej, wstępując z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 

 

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

Wszystkie ceny opublikowane w ramach oferty na https://ari-annaduszynska.pl/ są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, które wchodzą z dniem publikacji na stronie Sklepu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2022 r.

 

 

§10 DANE KONTAKTOWE

 

 

Sklep internetowy jest dostępny w domenie https://ari-annaduszynska.pl/ i jest prowadzony przez Sprzedawcę.

W przypadku reklamacji, złożonego zamówienia oraz informacji handlowych należy kontaktować się ze Sprzedającym: ariannaduszynska@gmail.com

Wpłaty dokonywane są na rachunek bankowy Sprzedawcy:

mBank S.A. Bankowość Detaliczna

07114020040000390280307195

REGULAMIN SPRZEDAŻY

Platforma

Logowanie

 

Zapisz się do newslettera i odbierz bezpłatnie wyjątkową medytację

 

OBFITOŚĆ Bezwarunkowa

 

POBIERAM

 

Polityka prywatności | Regulamin sprzedaży

 

 Ari_Anna Duszyńska 2023

Anna Duszyńska

+48 538 524 644

ariannaduszynska@gmail.com